8448 Walnut Hill Lane Dallas, TX 75231

हामीलाई ग्रेटरमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई खुवाउन, लुगा लगाउन र हेरचाह गर्न मद्दत गर्नुहोस्
Vickery Meadow समुदाय।

हाम्रो सहयोगी हात बन्नुहोस्

हाम्रा छिमेकीहरूलाई उनीहरूको परिवारको हेरचाह गर्न दूध, अण्डा र प्रोटिन उपलब्ध गराउन मद्दत गर्न आफ्नो हात बढाउनुहोस् ।

हाम्रो हेरचाह संरक्षक बन्नुहोस्

ग्रेटर भिकरी मेडो समुदायको हेरचाह संरक्षक बन्नुहोस् हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएर जसले हामीलाई खाना, कपडा, र सामाजिक हेरचाहको खाँचोमा परेकाहरूको हेरचाह गर्न मद्दत गर्दछ ।

हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौं
दयालु खाद्य दान।

Currently, we are accepting summer clothing items. To drop off gently used and clean clothing

हामीलाई इमेल गर्नुहोस् VickeryMeadowNA@gmail.com दिन र समय मिलाउन।